П Р О Т О К О Л

 гр. Дупница, 25.06.2010 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание на  двадесет и пети юни две хиляди и десета година в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

 

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.Т.

                                                                   Е.Г.

 

при участието на секретар: Л.Н.

и прокурора: Йордан Г.

сложи за разглеждане: ЧНД № 264/2010 г.

докладвано от: съдия ГЕОРГИЕВА

На именното повикване в  11.25  часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ Г. не се явява, нередовно призован, доколкото не е върнат отрязъка от  изпратената до същия призовка

Явява се процесуалния му представител адв. А., който заявява, че молителят е получил призовката и няма да се яви, поради служебна заетост.

За КОП се явява прокурор Г..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СТРАНИТЕ /общо/: Нямаме искания за отводи

Съдът ДОКЛАДВА делото

Производството е по реда на чл. 434, ал.1 НПК. Образувано е по молба на осъдения Т.И.Г. с ЕГН ********** за съдебна реабилитация по чл. 87, ал.1 НПК за осъжданията му по НОХД  № 40/1998 г. по описана ПОС и НОХД № 454/2005 г. по описа на КОС.

АДВ. А.: Частично поддържам молбата,  доколкото междувременно дежурен съдия от ДРС е постановил реабилитация по право по отношение на присъдата на Пловдивски окръжен съд, като е отказал да реабилитира доверителят ми по право за второто му осъждане, независимо от обстоятелството, че двете престъпления са извършени при условията на реална съвкупност и за тях доверителят ми би могъл да получи реабилитация по право. Доколкото обаче отказа на дежурния съдия от ДРС да реабилитира доверителят ми по право по отношение на присъдата на КОС и поради обстоятелството, че този отказ не се материализира под формата на определение и разпореждане, подлежащо на обжалване, аз поддържам молбата в частта й досежно искането за реабилитация по отношение на присъдата на КОС.

ПРОКУРОРЪТ: Намирам молбата на Г. за допустима, по същество- неоснователна.

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства по делото: Справка за съдимост на осъдения, издадена на 22.06.2010 г. от ДРС и приложени към същата 3 бюлетина за съдимост, Служебна бележка от Данъчна служба от 23.01.1995 г., писмо до Окръжен съд - Кюстендил от Окръжен съд - Пловдив с изх. № 9114/2010 г., Определение № 283/16.12.2004 г.     НОХД № 40/1998 г. на Окръжен съд – Пловдив, Определение № 24, с което е одобрено споразумение от 26.05.2005 г. по НОХД № 454/2005 г. по описа на КОС, характеристична справка за осъдения от община Дупница, удостоверение от ДРС от 27.05.2010 г. и писмо от КОП от 07.06.2010 г., тъй като съдържат данни за изясняване на обстоятелствата по делото

С оглед на горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства горецитираните такива.

СТРАНИТЕ /общо/: Нямаме  искания за доказателства 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа и правна страна,

ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНО 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ:

ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата на Т.Г. за неоснователна. Приложима е хипотезата на чл. 86, ал.1, т.1 НК, а в този смисъл и тълкувателно решение на ВС № 54/1961 г., поради което следва делото да бъде прекратено.

АДВ. А.: Моля да уважите молбата на доверителят ми,. Обстоятелствата се изясниха,    като обясних пред вас, защо частично  поддържам молбата за съдебна реабилитация  В случай, че приемете доводите, изтъкнати от прокурора, с които аз съм съгласен, защото цитираното Тълкувателно решение и разпоредбата на чл. 86 НК говори за престъпление, извършено в съвкупност, то ще моля  вашето определение да бъде отразено в бюлетина за съдимост, тъй като той ще има възможност да бъде реабилитиран по право.

От събраните по делото доказателства е видно, че през последните 5 години Г. не е извършвал никакви противообществени прояви, няма съдебни производства и характеристичните му данни са добри.

От представената характеристична справка от община Дупница е видно, че той се ползва с добро име и са налице всички основания да получи реабилитацията и да заличи неговите осъждания занапред.

 

Съдът се оттегля на тайно съвещание за постановяване на определението си

След тайно съвещание, съдът обяви определението си, което е следното:

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, в тяхната съвкупност и по отделно, ведно с доводите на страните, за да се произнесе, взе предвид следното, от фактическа страна:

Производството е по реда на чл. 434, ал.1 НПК.

Образувано е по молба, депозирана в КОС на 28.05.2010 г. от молителя Т.И.Г. с ЕГН ********** за съдебна реабилитация по чл. 87, ал.1 НПК за осъжданията му по НОХД  № 40/1998 г. по описа на Пловдивски окръжен съд и НОХД № 454/2005 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

С определение № 283/16.12.2004 г. по НОХД № 40/1998 г. по описа на ПОС е одобрено споразумение, с което молителят Г. е осъден за 2 престъпления, а именно: 1/ по чл. 211, ал.1 във вр. чл. 210, ал.1, т.2 и т.5, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, извършено за периода 22.10.1992 г. до 26.03.1993 г. и 2/ по чл. 212б, ал.1 , т.3, във вр. с чл. 212, ал.4, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 2, ал.2 НК, извършено в периода 26.11.1992 г. до 22.06.1993 г., за които на основание чл. 23, ал.1 НК му е наложено общо най-тежко наказание 3 години „лишаване от свобода”, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 НК е отложено за срок от 5 години, считано от 16.12.2004 г. /датата на влизане на споразумението в сила/.

С определение № 24/26.05.2005 г. по НОХД № 454/2005 г. по описа на КОС е одобрено споразумение, с което молителят Г. е осъден за 2 престъпления, а именно: първото- по чл. 211, предл.1 във вр. чл. 210, ал.1, т.2 и т.5, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, извършено за периода м.01. до м.12.2003 г. и второ- по чл. 212б, ал.1, т.3, във вр. с чл. 212, ал.4, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 2, ал.2 НК, извършено в периода 01.02.1993 г. до 06.04.1993 г., за които на основание чл. 23, ал.1 НК му е наложено общо най-тежко наказание 3 години „лишаване от свобода”, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 НК е отложено за срок от 5 години, считано от 16.12.2004 г. /датата на влизане на споразумението в сила/.

Молителят Г. е реабилитиран по право на основание чл. 86, ал.1, т.1 НК от ДРС  на 22.06.2010 г. за осъждането му по НОХД № 40/1998 г. по описа на ПОС, отбелязване за което е направено в бюлетина му за съдимост

Видно от писмо на КОП от 07.06.2010 г., с вх. № 1467/2010 г. е, че към момента по отношение на молителя няма образувани и неприключили наказателни производства.

Видно от удостоверение адм. № 68/2010 г. от 27.05.2010 г., издадено от Дупнишка районна прокуратура, е че в последната няма образувани и неприключили досъдебни производства срещу молителя.

Изложените фактически обстоятелства се установяват от  горецитираните писмени доказателства, справка за съдимост на осъдения, издадена на 22.06.2010 г. от ДРС и приложени към същата 3 бюлетина за съдимост и преписи от горецитираните съдебни актове по НОХД № 40/1998 г. на Окръжен съд - Пловдив и НОХД № 454/2005 г. по описа на КОС.

Преценявайки същите Молбата на осъдения Т.И.Г. за съдебна реабилитация по чл. 87, ал.1 НК, съдът счита за процесуално недопустима, по следните съображения:

Молителят е осъден с два съдебни акта по различни дела   за   престъпления, извършени при условията на реална съвкупност по смисъла на чл. 23, ал.1 НК. За същите са налице   предпоставките по чл. 25, ал.1, във вр. с чл. 23, ал.1 НК за определяне на общо наказание относно наложеното му  наказание по НОХД № 40/1998 г. по описа на ПОС  и НОХД № 454/2005 г. по описа на КОС. Условията за групиране на наказанията по горепосочените дела са възникнали към 26.05.2005 г. - датата на постановяване на определението на КОС по НОХД № 454/2005 г., като кумулация на същите не е била направена с изричен акт.

Съгласно Тълкувателно решение № 54/01.06.1961 г. по НД № 34/1961 г. на ОСНК на ВС на РБ „реабилитация по право по чл. 60 НК /сега чл. 86, ал.1 НК/ може да настъпи, както за лицата, които са осъдени с една присъдата, така и за тези, които са осъдени с няколко присъди, но са  налице условията за определяне на едно общо наказание, съгласно чл. 39 и чл. 40 НК /сега чл. 23, ал.1 и чл.25 НК/.

Предвид на изложеното, съдът счита, че по отношение на молителя Г. е възможна реабилитация по право по чл. 86, ал.1, т.1 НК, тъй като са налице предпоставките за това, посочени  в цитираната разпоредба, а именно – условно осъждане на молителя и в изпитателния му срок не е извършил друго престъпление, поради което следва да изтърпи отложеното наказание. Този извод, съдът прави, имайки предвид липсата на данни по делото за извършване на престъпление от молителят в изпитателния му срок, определен по горецитираните дела.

Съдебната реабилитация по чл. 87, ал.1 НК намира приложение само при  липса на предпоставки за реабилитация по право. Съдебната реабилитация  не може да предхожда реабилитацията по  право, ако такава е възможна, както съдът счита, че е в настоящия случай.

По изложените съображения, КОС намира молбата за съдебна реабилитация за процесуално  недопустима, поради което и не подлежаща на разглеждане.

Воден от горното и на основание чл. 436, ал.1 НПК, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, молба, депозирана в КОС на 28.05.2010 г., от молителя Т.И.Г. с ЕГН ********** за съдебна реабилитация по чл. 87, ал.1 НПК за осъжданията му по НОХД  № 40/1998 г. по описа на ПОС и НОХД № 454/2005 г. по описа на КОС.

Определението може да се обжалва и протестира пред САС в 7-дневен срок, считано от днес.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                      2.

 

  Заседанието по делото приключи 12.30 ч.

  Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: