Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

     гр. Кюстендил, 28.04.2009 г.

 

          В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

   Кюстендилският окръжен съд, в открито заседание на седми април  през две хиляди и девета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:     С.К.

        ЧЛЕНОВЕ:         Ю.М.

                         М.А. 

 

 

                     

 

При секретаря М.С. разгледа докладваното от С.К. ***/2009 г. И за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

      Ц.И.Б., ЕГН **********.***, Б.И.Б., ЕГН **********,***; Е.С.М., ЕГН **********,***; И.Л.З., ЕГН **********,***. В.Л.З., ЕГН **********,***№ 7; Е.Т.Н. ./, ЕГН **********,***; всички те действуващи в процеса чрез общия им пълномощник адв.Р. К., с кантора: гр.***, ул."***" № **; Ю.Ц.Б., ЕГН ***  и В.И.Б., ЕГН **********, последните двама с адрес:***, действуващи чрез пълномощника си адв. И. ***, обжалват  решение № 505/29.09.2008г  на Дупнишкия районен съд по гр. дело № 366/03г, в частта, в която е прекратено производството по предявения от тях насрещен установителен иск за правото на собственост на целия имот и в частта, в която е отхвърлен  иска за предаване на реална част от имота, която се намира във владение на дружеството. Считат, че решението е неправилно, тъй като съдът е бил длъжен да се произнесе по съществото на спора, вместо да прекратява производството, неправилно е прието, че е налице СПН, доколкото са налице две различни спорни права- по настоящия казус и този, който е въведен по гр. дело № 626/95г. на  КОС. По отношение на решението, в частта, в която се отхвърля иска по чл. 108 ЗС за част от имота се правят доводи за неправилност, доколкото считат, че споразумението от 2001г. между двете страни не дава права на търговското дружество да задържа имота.

     “ЕКОТАБ” АД гр. Кочериново, ул. “Ж.Демиревски” № 1 чрез адв. Е. Д., ***, ул. “***” № ** обжалва същото решение в частта, в която е прекратено производството по предявения отрицателен установителен иск срещу първите жалбоподатели, ответници в първоинстанционното производство. Намира, че решението в тази си част е неправилно, поради това, че не е налице сила на пресъдено нещо в хипотезата на чл. 224, ал.1 ГПК. Иска отмяна на решението и връщане на делото за произнасяне по същество от районния съд.

      Окръжният съд намира жалбите за допустими, доколкото са подадени в срок и от надлежни  страни, разгледани по същество- за основателни, по следните съображения: 

 Пред районният съд “Екотаб” АД е предявило отрицателен установителен иск против Ц.И.Б., Б.И.Б., Е.С.М., И.Л.З., В.Л.З., Е.Т.Н.Ю.Ц.Б., и В.И.Б. за признаване за установено, че не собственици /при посочване на съответни квоти/ на следните недвижими имоти, находящи се на територията на община Кочериново, землище го на с.Бараково, а именно:

А/ застроен терен с площ от 289 888 /двеста осемдесет и девет хиляди и осемстотин осемдесет и осем/ кв.м, находящ се в строителните граници на селото и заснет с кадастрални номера 1372 и 1379, като за първия имот съгласно проект за изменение на устройствен план на с.Бараково са отредени квартали с номера 87, 134,135,136,137,138 и 139, а целия имот 1379 попада в новообразуван квартал 140 по устройствения план на с.Бараково, при общи граници на тези два имота съгласно кадастралния план:от юг и изток землищната граница на с.Бараково - река Рилска, от север - ж.п. линия, от югозапад- новопроектирана улица, граничеща с имот пл.№ 1375, този имот заснет и в картата на землището на с.Бараково с номер 7,

както и

Б/ имот с площ от 14 041 кв.м, извън регулация, при съседи: река Рилска от юг, железопътна линия от север, имот 1372, собственост на дружеството - от запад, или общо 303 929 кв.м

      В/ както и на общо следните отделни сгради в този терен, а именно:

масивна двуетажна сграда от камък и тухли, застроена на 240.47 кв.м.;

масивна едноетажна сграда на 26.79 кв.м.;

едноетажна паянтова сграда на 12.69 кв.м.:

масивна едноетажна сграда на 87.57 кв.м.:

паянтова едноетажна сграда на 19.74 кв.м.:

масивна едноетажна сграда на 42.50 кв.м., служеща за баня;

двуетажна паянтова сграда на 203.96 кв.м.:

едноетажна паянтова сграда на 190.74 кв.м.:

едноетажна паянтова сграда на 122.76 кв.м.:

едноетажна паянтова страда на 312. кв.м.:

едноетажна паянтова сграда на 72 кв.м.:

едноетажна паянтова сграда на 102.75 кв.м., състоящо се от жилищни стаи. две кухни и два коридора;

едноетажна паянтова сграда на 48.62 кв.м., ползвана за старопиталище;

едноетажна паянтова сграда на 92.11 кв.м., ползвана за старопиталище;

едноетажна паянтова сграда на 181.87 кв.м.. служеща за гара и железничарски жилища:

триетажна паянтова сграда (трети етаж тавански) на застроена площ 210.23 кв.м. с 21 стаи, 11 кухни и 6 коридора:

паянтова едноетажна сграда на 34.54 кв.м,;

паянтова едноетажна сграда на 84 кв.м. от две стаи и една фурна и към нея застроени бръснарница и работническо читалище;

паянтова едноетажна сграда на 350 кв.м. с театрален салон, 5 стаи, кухня, 2 коридора, 2 изби и 1 столова;

двуетажна паянтова постройка, състояща се от 4 стаи, салон и веранда на долния етаж и 3 стаи, кухня и веранда на горния етаж;

едноетажна паянтова постройка на 54.30 кв.м.:

паянтова двуетажна постройка на 126 кв.м. застроена площ, състояща се от две помещения за магазин, изба, 2 жилищни стаи и 2 кухни;

двуетажна паянтова постройка на 130.98 кв.м. с 8 стаи, 4 кухни, 4 коридора и изба под цялата постройка;

едноетажна паянтова постройка на 254 кв.м. с 8 стаи. 4 кухни и 6 коридора;

двуетажна постройка на 127 кв.м. и двуетажна паянтова постройка на 69.69 кв.м., служещи за фабрична болница, аптека и жилищни помещения;

едноетажна паянтова постройка на 16.36 кв.м.:

едноетажна паянтова постройка на 63.70 кв.м.:

едноетажна паянтова постройка на 18.49 кв.м.:

едноетажна паянтова постройка на 220.15 кв.м.. служеща за работническо жилище;

едноетажна паянтова постройка на 158.46 кв.м.. служеща за работническо жилище;

едноетажна паянтова постройка на 125.60 кв.м.. служеща за работническо жилище;

двуетажна паянтова постройка на 100.80 кв.м.. служеща за работническо жилище;

двуетажна паянтова постройка на 75.82 кв.м.. служеща за работническо жилище;

двуетажна паянтова постройка на 558.65 кв.м. с 24 стаи, 24 кухни, 36 коридора и 6 балкона, служеща за жилище:

двуетажна паянтова постройка на 32.67 кв.м. с 4 жилищни стаи, 2 кухни и коридор, служещи за жилище:

двуетажна паянтова постройка на 31.2 кв.м. с 3 стаи и 1 кухня;

едноетажна паянтова постройка на 77.19 кв.м. е жилищна стая, гараж и склад;

двуетажна паянтова постройка на 70.7... кв.м. с 7 жилищни стаи;

едноетажна паянтова постройка на 145.55 кв.м. с 4 жилищни стаи;

едноетажна паянтова постройка на 86.87 кв.м. е 4 жилищни стаи;

едноетажна паянтова постройка на 53.52 кв.м. с 2 жилищни стаи в Острова;

едноетажна паянтова постройка на 241 кв.м. от 4 големи стаи, от които 2 за склад на каолин, 1 за склад на бои и 1 за лаборатория;

едноетажна паянтова постройка на 228.28 кв.м. да реката, служеща за работническо жилище:

масивна двуетажна постройка на 257.40 кв.м. състояща се от 8 апартамента с по 2 стаи, кухня, клозет и зимник:

масивна постройка с железобетонни основи, колони и пояси, с тухли между поясите и колоните, със застроена площ 2085.72 кв.м.. включваща:

а.   котлено отделение на 218.36 кв.м.;

б.   машинно отделение на 383.16 кв.м.;

в.   дървесинно-мукавено отделение на 639.60 кв.м.

г.   сушилня на 844.60 кв.м.. служеща за дървесинно-мукавена фабрика, и пристроените към нея железобетонна сграда на 42.55 кв.м., служеща за

а.   помпена станция и

б.   нова солидна постройка с армирани колони и пояси и тухлена зидария на 382 кв.м. площ, състояща се от 4 помещения: шлайфмашинна работилница, помещение за шелмашина, помещение за кохерите и коридор;

нова масивна постройка на 514.15 кв.м. на 4 етажа, от които първите два са с железобетонен покрит вход за котлено отделение на 30.16 кв.м.;

железобетонен комин, висок 42 м. и навес върху 945 кв.м., от едната страна с тухлена зидария, от двете страни - с дъски:

книжна фабрика - масивна постройка с железобетонни основи, колони и пояси, с тухли между колоните и поясите, с железобетонен покрив с цигли, с обща застроена площ 2636.71 кв.м., от които:

а.   машинна зала на 1025 кв.м.;

б.   отделение за каландър на 375.15 кв.м.;

в.   сортировъчно отделение на 406.59 кв.м.:

г.   склад за ролки на 155.80 кв.м.;

д.   експедиционно отделение на 307.50 кв.м. и

е.   триетажната част на холендрите и други машини на 366.78 кв.м.

масивна постройка на 200 кв.м. между книжната и мукавената фабрики и трихтера с железобетонни основи и 30 см. плочи:

масивна постройка на 1670 кв.м. с железобетонни основи и колони и тухлена зидария;

масивна двуетажна постройка с изби и таван, застроена на 370 кв.м. с 3 железобетонни плочи, трегери и колони, състояща се от 6 апартамента;

водоснабдителна станция на 30 кв.м. - ж.б. постройка с бетонов покрив;

едноетажна полумасивна постройка ж.б. и тухли на 667.50 кв.м. площ, съдържаща гараж, магазини, канцелария и други:

блоково бараковидно работническо жилище - двуетажна полумасивна постройка върху 560 кв.м.;

две масивни едноетажни постройки, всяка върху 65.30 кв.м.;

двуетажна масивна постройка, служеща при национализацията за работническа болница, на застроена площ 357 кв.м.; полумасивна постройка, служеща за краварник. със застроена площ 130 кв.м.. е дъсчена надстройка за сеновал.

         Приет е за съвместно разглеждане насрещен иск от Ц.И.Б., Б.И.Б., Е.С.М., И.Л.З., В.Л.З., Е.Т.Н.Ю.Ц.Б. и В.И.Б. против “ЕКОТАБ” АД с правно основание чл. 108 ЗС. С този иск се иска признаване на правото на собственост на целият имот- описан по- горе при съответни квоти за отделните  ищци и осъждане на търговското дружество да предаде владението на част от процесния имот, останал в държане на дружеството след споразумението от 08.08.2001г. /л. 174 от т.І на гр. дело № 366/2003/. 

    За да прекрати производството до делото в частите- отрицателен установителен иск, предявен от търговското дружество против физическите лица и по насрещния установителен иск, предявен от физическите лица  против търговското дружество  районният съд се е позовал на решение на КОС по гр. дело № 626/1995г.  С това решение, постановено на 22.07.1998г. по гр.дело №626/95г. по описа на КОС, е прието, че ищците са акционери и наследници на акционери на бившето акционерно дружество "Българска книжна и дървена индустрия"-гр.София, при права: за Ц.И.Б.- 8,3204%, за Б.И.Б.-10,4686%, за В.Л.З.-4,2157%, И.Л.З.- 4,2157%, за Е.С.М. - 0,1122%, за Е.Т.Н.- 1,1120%,за В. Т. М.- 1,1120%, за Л. А. Д.-27.3434%, за Ю.Ц.Б. и съпругата му В.И.Б.- общо 37,7138%. Процесният имот /обозначен на скицата към заключение №745/09.03.2001г. на вещото лице инж.Л. В. с жълт цвят/ е принадлежал на същото акционерно дружество, което е било собственик на Книжно-мукавената фабрика В с.Кочериново. Последната е била национализирана на основание чл. 1 от Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия и предадена в оперативно управление на Книжно-мукавен завод "Фридрих Енгелс"-с.Кочериново-праводател на ответното дружество в горното производство. Със същото решение е прието, че правото на собственост върху този имот на осн. чл.1 ЗВСОНИ е възстановено на ищците- в качеството им на наследници на бившите акционери на "Българска книжна и дървена индустрия"ДЦ-гр.София, при горепосочените права. На основание чл.59.ал.1 ЗЗД праводателят на ответното дружество е осъден да им заплати обезщетение в размер на наемната цена за периода от влизане в сила на ЗВСОНИ /24.02. 1992г./ до 30.05.1995г., през който неоснователно са били лишени от ползуването на реституирания им "ех lеgе" недвижим имот.

  Районният съд е приел, че съгласно разпоредбата на чл.220, ал.1 ГПК /отм./ посоченото съдебно решение постановено на 22.07.1998г. по гр.дело №626/95г. по описа на КОС е задължително за страните и техните наследници и правоприемници, както и за съда. Това решение според районния съд се ползува със сила на пресъдено нещо по отношение на страните по дадено дело, на техните наследници и правоприемници, а от гледна точка на обекта - досежно искането и основанието по исковата молба, както и досежно исканията и възраженията за подобрения и прихващания. Или, решението влиза в сила по въпроса за съществуването или несъществуването на дадено материално право, което е било предмет на спор между страните по делото. То не влиза в сила по отношение на отделни факти, приети за установени или неустановени с решението. Районният съд е направил извода, че съдът зачитайки правото на собственост на ищците по гр.дело №626/95 г. по описа на КОС  е изградил и крайния извод за основателност на претенцията по чл. 59 ЗЗД във връзка с чл.1 ЗВСВОНИ и вр. с ЗНЧИМП /решението е оставено в сила от САС и ВКС, за което са представени надлежни доказателства в процеса/. Тези мотиви на окръжният съд по цитираното дело са решаващи /главни/, на тях е основано решението и те обвързват и настоящия съд /в случая районния съд/ по предявения отрицателен иск на Екотаб" АД, както и по приетия за разглеждане установителен иск по чл. 97 ал.1 ГПК /отм./ - съдържащ се като искане в предявения ревандикационен иск на Ц.И.Б., Б.И.Б., Е.С.   М., И.Л.З., В.Л.З., Е.Т.Н. /М./, Ю.Ц.Б. и В.И.Б.. Районният съд  е приел тези искове за недопустими поради вече формираната сила на присъдено нещо по спора и е прекратил производството по тях. Прекратил е производството и в частта по отношение на насрещния иск, който е разделен от съда на два иска- установителен /за целия имот/ и осъдителен /за част от имота, който е останал във владение на търговското дружество съгласно споразумението от 2001г./ Осъдителния иск е отхвърлен като недоказан. 

          ОКРЪЖНИЯТ СЪД  счита, че следва да се отмени решението изцяло и делото се върне на районния съд, който да се произнесе по съществото на спора. Съображенията са следните:

          Районният съд е сезиран с два иска- първоначален и насрещен. Първоначалният иск е отрицателен установителен за имот, който е описан подробно, състоящ се от  застроен терен с площ от 289 888 кв.м. и терен с площ от 14 041 кв.м., извън регулацията на с. Бараково, както и множество сгради в двата терена,  описани подробно в исковата молба. Предявен е от “Екотаб” АД против физическите лица Ц.И.Б., Б.И.Б., Е.С.М., И.Л.З., В.Л.З., Е.Т.Н.Ю.Ц.Б. и В.И.Б., които оспорват правото на собственост на дружеството. Насрещният иск е предявен от физическите лица, които искат признаване на правото им на собственост  върху целия имот и същевременно осъждане на дружеството да предаде владението върху част от имота, който е останал във владение на дружеството по силата на споразумение от 2001г.

          Основният въпрос, който е стоял за разрешаване пред съда е дали е налице сила на пресъдено нещо, формирана с решението от 22.07.1998г. по гр. дело №  626/1995г. на Кюстендилския окръжен съд, постановено по иск с правно основание чл. 59 ЗЗД между същите страни. Поначало, обективните предели на силата на присъдено нещо обхващат предмета на делото. Предметът на делото е спорното материално субективно право. Основанието и петитумът на иска индивидуализират спорното право. Всяко такова право се индивидуализира чрез юридическия факт, от който се поражда, чрез съдържанието си и чрез субектите на правоотношението. Разликата в петитума на двата иска изключва тъждеството им. Поначало, обективната идентичност между две дела има значение, не само когато се отнася до правото, предмет на новия процес, но и когато се отнася до право, което е преюдициално за предмета на новото дело. Обективно тъждество между делата би имало тогава, когато повторно се иска де се потвърди съдебно признатото право или пък неговата противоположност, така и когато се цели да бъде признато такова право, което е несъвместимо със съдебно отреченото. Ето защо, неправилно районният съд не е разгледал спора по същество. Следвало е да се произнесе по въпроса на кого принадлежи правото на собственост, а не да приеме, че иска е недопустим. Това налага да се отмени решението и делото да се върне на районния съд, който да се произнесе по предявените искове. Относно насрещния иск настоящият съд счита, че следва да се отмени решението в частта, в която е отхвърлен иск с правно основание чл. 108 ЗС за част от процесния имот. Районният съд е приел за разглеждане иск с правно основание чл. 108 ЗС, предявен от физическите лица против търговското дружество, а с решението си е разгледал 2 иска- един установителен и един осъдителен, първия за целия имот, втория за част от имота. Производството по установителния иск е прекратил, а по осъдителния се е произнесъл с отхвърляне на иска. При новото разглеждане на насрещния иск съдът следа да се произнесе по насрещния иск, така както е предявен от ищците, а не да го разделя на два иска.

      По изложените съображения Кюстендилския окръжен съд

 

 

 

                  Р    Е     Ш       И  :

 

 

 

      ОТМЕНЯ  ИЗЦЯЛО РЕШЕНИЕ № 505  от  29.09.2008г. по гр. дело № 366/2003г на Дупнишкия районен съд, с което е прекратено производството по делото  в частта по предявените отрицателен установителен иск  с правно основание чл. 97 ГПК , предявен от   Екотаб” АД гр. Кочериново против Ц.И.Б., Б.И.Б., Е.С.М., И.Л.З., В.Л.З., Е.Т.Н.Ю.Ц.Б., и В.И.Б. за признаване за установено, че не собственици /при посочване на съответни квоти/ на недвижим имот, находящ се на територията на община Кочериново, землището на с. Бараково, включващ застроен терен с площ от 289 888 /двеста осемдесет и девет хиляди и осемстотин осемдесет и осем/ кв.м, находящ се в строителните граници на селото и заснет с кадастрални номера 1372 и 1379, като за първия имот съгласно проект за изменение на устройствен план на с.Бараково са отредени квартали с номера 87, 134,135,136,137,138 и 139, а целия имот 1379 попада в новообразуван квартал 140 по устройствения план на с.Бараково, при общи граници на тези два имота съгласно кадастралния план:от юг и изток землищната граница на с.Бараково - река Рилска, от север - ж.п. линия, от югозапад- новопроектирана улица, граничеща с имот пл.№ 1375, този имот заснет и в картата на землището на с.Бараково с номер 7, както и  имот с площ от 14 041 кв.м, извън регулация, при съседи: река Рилска от юг, железопътна линия от север, имот 1372, собственост на дружеството - от запад, или общо 303 929 кв.м и отделни сгради в този терен,

както и в частта относно  предявения  установителен иск от Ц.И.Б., Б.И.Б., Е.С.М., И.Л.З., В.Л.З., Е.Т.Н.Ю.Ц.Б., и В.И.Б. против “ЕКОТАБ”АД  за същия имот 

 и в частта, в която е отхвърлен иск с правно основание чл. 108 ЗС предявен от същите ищци против същото търговско дружество за част от имота, описан по- горе.

 ВРЪЩА ДЕЛОТО  на ДРС за произнасяне по същество по предявените искове.

 РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА  в едномесечен срок от съобщаването му до страните пред ВКС.

 

 

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                    ЧЛЕНОВЕ: 1.               2.