ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Кюстендил, 06.07.2009г.

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на шести юли две хиляди и девета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   С.К.

          ЧЛЕНОВЕ:    Т.К.

                                     С.Б.

 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Б. *** по описа на КОС за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.396, ал.1 вр. чл.274, ал.1, т.2 ГПК.

Образувано е по две частни жалби (с вх. 14/05.01.2009г. и с вх. 2619/17.02.2009г., по които е било образувано приложеното в.ч.гр.д. 221/2009г. по описа на КОСпрекратено поради ненадлежно администриране на жалбата), подадени от И.П.В. и М.К.В., чрез пълномощника им адв. Кр.Руев, срещу постановените от РС-Кюстендил по гр.д. 1796/2008г. по описа на КРС определения, с които молбите на жалбоподателите за обезпечение на висящите пред районния съд искове са оставени без уважение, съответно с определението от 30.12.2008г. – молбата за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по изп.д. 20088400400400166 по описа на ЧСИ М.Цачева с район на действие гр.София, с определението от 06.02.2009г. – молбата за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти на ответника по иска.

Исковата молба, по която е образувано гр.д. 1796/2008г. по описа на КРС, е подадена след 01.03.2008г. - на 29.12.2008г., поради което по аргумент от § 2, ал.1 и ал.4 от ПЗР на действащия ГПК за първоинстанционното производствокакто по предявените искове, така и по молбите за обезпечение на висящите искове, респ. за настоящото частно въззивно производство, са приложими правилата на действащия ГПК.

Ответникът по частната жалбаАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД, надлежно уведомен за частните жалби, не е упражнил правото си на отговор в срока по чл.396, ал.2 ГПК.

Частната жалба е подадена срещу предвидени като самостоятелно обжалваеми определения, от надлежна страна и в срок, поради което се явява допустима и подлежи на разглеждане.

За да се произнесе, Кюстендилски окръжен съд взе предвид следното:

Гражданско дело 1796/2008г. по описа на КРС е било образувано по подадена общо от И.П.В. и М.К.В. противАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД искова молба, с която се претендира осъждане на ответника да заплати на ищците сумата от 10 000 лв. – частична претенция от пълната й стойност 120 065 лв. на подобрения на притежаваните от ответното дружество и подробно описани недвижими имоти (офис със складово помещение и гараж), които са били извършени от ищците като добросъвестни владелци, а при условията на евентуалност – като обикновени владелци, ведно със законната лихва за забава от датата на предявяване на иска. Твърди се, че имотите са закупени от ищците по време на брака им - на 21.06.1995г., към момент, когато са били в незавършен вид, поради което последователно в периода 1996г.-2008г. ищците са осъществили довършителни работи, конкретно описани в исковата молба по вид, стойност и момент на извършване. Твърди се, че с влязло в сила решение на СГС, постановено по гр.д. 2640/1993г., ІІ-а ГО, бил обявен за окончателен предварителен договор междуАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД иТранстрой комерс ФилиповЕООД (продавача на ищците). През 1997г. „АКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД е предявил против И.П.В. и М.К.В. ревандикационен иск,  който с влязло в сила решение на СРС, ІІ ГО, 49 с-в, постановено по гр.д. 9356/1997г., бил уважен.

С исковата молба е поискано да бъде допуснато обезпечение на предявените искове чрез спиране на образуваното изп.д. 20088400400166 по описа на ЧСИ с рег. 840 - във връзка с обстоятелството, че по това изпълнително дело е насрочена дата за въвод във владение  (08.01.2008г.), с което ищците считат, че ще бъде засегнато правото им на задържане върху процесните имоти до заплащане на обезщетение за направените подобрения и няма да бъде запазено фактическото състояние на имотите, което било необходимо за доказване на извършените подобрения.

Към исковата молба са приложени нотариален акт за твърдяната от ищците покупко-продажба, удостоверение за сключен граждански брак на ищците, фактури и други документи за извършени плащания, покана за доброволно изпълнение с посочена дата за въвод във владение, преписи от цитираните в исковата молба съдебни решения, както и от решение на СГС от 11.02.2008г., постановено по в.гр.д. 859/2005г., с което е оставено в сила решението на СРС по гр.д. 9356/1997г., както и от решение на ВКС от 14.10.2008г. по гр.д. 2593/2008г., с което не е допуснато касационно обжалване на решението на въззивния съд.

След постановяване на първото обжалвано сега определение (от 30.12.2008г.), с което е отхвърлена молбата за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнителното дело, ищците са подали втора молба за обезпечение, с която молят за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана върху процесните имоти. В тази молба се твърди, че ищците вече са отстранени от имота и че има опасност ответникът да отчужди имота, при което ищците не биха имали възможност да реализират правата си при евентуално положително произнасяне по иска им. Към тази молба са приложени протокол на ЧСИ за отнемане и предаване на недвижим имот.

Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

Съгласно чл.391, ал.1 ГПК, обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства, или  бъде представена гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 и 181 ЗЗД. Извежданите от тази разпоредба условия за допускане на обезпечение са: искът да бъде допустим, вероятно основателен (или да бъде представена гаранция), както и да е налице обезпечителна нужда.

Жалбоподателите са поискали да обезпечат предявените от тях противАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД частични искове за парични вземания, общо в размер на 10 000 лв. (частична претенция от 120 065 лв.), произтичащи от извършени в периода 1996г.-2008г. подобрения в два имота (по първия исккато извършени от добросъвестен владелец; по евентуално предявения исккато извършени от обикновен владелец). За същите имоти (офис и гараж) жалбоподателите са осъдени да предадат владението наАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД с решение на СГС, постановено по гр.д. 859/2005г., което е влязло в сила на датата, на която въззивното решение не е било допуснато до касационно обжалване, а именно – на 14.10.2008г.

Относно допускането на поисканата с първата молба обезпечителна мярка - спиране на изпълнението по изп.д. 20088400400400166 по описа на ЧСИ М.Цачева с район на действие гр.София:

 Цитираното изпълнително дело е било образувано за принудително изпълнение на установените по гр.д. 9356/1997г. задължения на И.П.В. и М.К.В. (сега жалбоподатели) да предадат владението върху същите недвижими имоти, както и да заплатят наАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД 1112 лв. съдебни разноски. С оглед признанието от страна молителите за обезпечението (с втората молба за обезпечение)че въводът във владение е осъществен от съдебния изпълнител в периода след подаване на първата молба за обезпечение (което след проверка съобразно чл.175 ГПК съдът намира, че съответства на удостовереното от ЧСИ в съставения от него протокол от 08.01.2009г. за отнемане и предаване на недвижим имот), спирането на изпълнителното дело е безпредметно и молбата за този вид обезпечение е неоснователна, след като принудителното изпълнение е приключило в частта относно задължението за предаване на владението.

Въззивният съд намира за необходимо да провери наличието на обезпечителна нужда и с оглед предмета на същото изпълнително дело в другата му частза изпълнение на парично задължение за съдебни разноски (макар че с него не се обосновава молбата за обезпечение чрез спиране на изпълнителното дело). Поисканата обезпечителна мяркаспиране на изпълнителното делоби била подходяща, ако изходът по висящия спор би могъл да се отрази на предмета на изпълнителното дело. Между висящия спор за подобрения по гр.д. 1796/2008г.  на КРС и принудително изпълняваното вземане за сторените по друго дело съдебни разноски не е налице връзка - не  съществува възможност със съдебното решение по висящото дело да се установи несъществуването на принудително изпълняваното вземане, нито с обратна сила да се заличи съдебното решение, с което са присъдени сумите за разноски като основание на вземането, предмет на изпълнителното дело. Обезпечителна нужда от спиране на изпълнителното дело не може да се обоснове и с възможността за прихващане между по-малкото вземане на ответника за съдебни разноски (предмет на изпълнителното дело) и по-голямото, спорно по висящото сега дело вземане на ищците към ответника, тъй като търсената обезпечителна защита не би могла да бъде постигната. Прихващането е един от начините на изпълнение, който не е предвиден в чл.433, ал.1 ГПК като самостоятелно основание за прекратяване на принудителното събиране на парични суми (като такова е уредено само плащанеточл.433, ал.1,т.1 ГПК). Ако не бъде последвано от писмено искане на взискателя (ответника по висящото дело) по чл.433, ал.1, т.2 ГПК – за прекратяване на изпълнителното дело, прихващането не е в състояние да осуети принудителното събиране на сумата за съдебни разноски, респ. с тази сума  да бъде намалено евентуално съществуващото задължение на ответното дружество към ищците за подобрения.

Поради това въззивният съд намира, че  поисканата обезпечителна мяркаспиране на изпълнителното делое неподходяща за обезпечаване на висящите искове за подобрения и молбата за допускане на такова обезпечение следва да бъде оставена без уважение.

Относно допускането на поисканата с втората молба обезпечителна мярка - възбрана върху недвижими имоти на ответника:

Според чл.451, ал.1 ГПК действието на възбраната по отношение на длъжника се състои в това, че от момента на налагането й длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с имота и под страх от наказателна отговорност не може да го изменя, поврежда или унищожава. Тъй като всяко разпореждане на ответника с негово имущество обективно намалява възможността на кредитора да удовлетвори своето парично вземане, при паричните искове винаги е налице предполагаема обезпечителна нужда чрез налагане на възбрана.

В конкретния случай предявените искове са допустими, като доказателствата сочат и на вероятната им основателност. Представени са писмени доказателства за плащане от ищците на суми за ремонтни и монтажни дейности, общата стойност на които надхвърля размера на заявената за разглеждане претенция (10 000 лв.) само за периода февруари-август 2008г. (а целият период, през който се претендира, че са били направени подобренията е 1996г.-2008г.).  Моментът, след който следва сигурен извод, че И.П.В. и М.К.В. са изгубили качеството си на владелци по отношение на имотите, които са подобрили, е датата на влизане в сила на решението по гр.д. 859/2005г. на СГС, с което е признато за установено по отношение на Василеви, чеАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД е собственик на двата имота - 14.10.2008г. Предметът на гр.д. 1796/2008г. по описа на КРС, по което се иска допускане на обезпечение, не е за извършени към момента на подаване на исковата молба подобрения, а за извършени подобрения към минал период, предхождащ подаването на исковата молба. Правнорелевантният факт, който следва да бъде преценяван с оглед вероятната основателност на предявените искове за подобрения, е качеството на ищците (владелци или държатели) не към момента на предявяване на исковата молба, а качеството им на владелци или държатели през периода 1996г.-2008г. Влязлото на 14.10.2008г. в законна сила решение, с което Василеви са осъдени да предадат владението върху двата имота, преценено заедно с нотариален акт от 1995г. за извършена в полза на Василеви покупко-продажба сочат към извод, че в периода  1996г.-2008г., за който претендират разноски за извършени в същите имоти подобрения, Василеви са били добросъвестни владелци по смисъла на чл.70, ал.1 ЗС. С оглед наличието на писмени доказателства за сторени разноски за дейности, които могат да бъдат преценени като подобрения, както и на писмено доказателство за основание, годно за придобиване на собственост, въззивният съд намира, че предявените искове са вероятно основателни.

Правото на собственост на ответника върху имотите, чиято възбрана се иска, не подлежи на пълно установяване по повод исканото обезпечение, но съдът го проверява с оглед охраняване евентуалните права и интереси на трети лица. В достатъчна за настоящото обезпечително производство степен следва, че ответникътАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД е собственик на исканите за възбрана имоти (по отношение на ищците). Правото на собственост на ответника е установено спрямо ищците с влязлото в законна сила решение по гр.д. 859/2005г. на СГС.

По изложените съображения крайните изводи на въззивния съд съвпадат с извода на първоинстанционния съд за неоснователност на първата молба за обезпечение на предявените от жалбоподателите противАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД исковечрез спиране на принудителното изпълнение по изп.д. 20088400400400166 по описа на ЧСИ М.Цачева, и обжалваното определение от 30.12.2008г., постановено по гр.д. 1796/2008г. по описа на КРС, следва да бъде потвърдено. Изводът на въззивния съд за основателност на втората молба за обезпечениечрез налагане на възбрана, не съвпада с извода на първоинстанционния съд в обжалваното определение от 06.02.2009г., постановено по гр.д. 1796/2008г. по описа на КРС, поради което ще бъде отменено, като вместо него исканото обезпечение чрез налагане на възбрана бъде уважено.

 

Воден от горното, Кюстендилски окръжен съд 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Районен съд - Кюстендил от 30.12.2008г., постановено по гр.д. 1796/2008г., с което е оставена без уважение молбата на И.П.В. и М.К.В. за обезпечение на висящите по същото дело искове, предявени противАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД, гр. Костинброд, чрез спиране на изпълнението по изп.д. 20088400400400166 по описа на ЧСИ М.Цачева с район на действие гр.София.

ОТМЕНЯ определението на Районен съд - Кюстендил от 06.02.2009г., постановено по гр.д. 1796/2008г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на предявения от И.П.В. И М.К.В.,***„Ал.Стамболийски 43, с адрес на общия им пълномощник и съдебен адресат адв. Красимир Руев: гр. Кюстендил, ул. „Неофит Рилски 4, ет.2, против АКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООД, гр. Костинброд с ЕФН 2212000099, рег.по ф.д. 864/1991г. по описа на ОС-София, със седалище и адрес на управление: гр. Костиндброд, със съдебен адресат адв. Николай Николов, гр. София 1000, ул. „Алабин 50а, ет.3, и представлявано от управителя си Томи Маляков, частичен иск - за заплащане на сумата от 10 000 лв. /десет хиляди лева/ като част от пълната претенция в размер на 120 065 лв. за извършени в периода 1996г.-2008г. подобрения в недвижими имоти, находящи се в гр. София, районПодуяне”, ул. „Кадемлия 51 и представляващи офис на партерния етаж със застроена площ от 124,45 кв.м., състоящ се от приемна част, работна зала, кабинет, кухненски бокс, баня, сервизно помещение и гардероб, при съседи: стълбище, къщакалкан на сем. Аспарухови и от двете страните двор, заедно с 12,105 % идеални части от общите части  на триетажната масивна жилищна сграда, в която се намира офисът, ведно със склад със застроена площ от 17,11 кв.м. при съседи: гараж 4, от две страни двор и стълбищна рампа, заедно с 1,211 % идеални части от триетажна масивна жилищна сграда, в която се намира склада, както и гараж 4 със застроена площ от 33,78 кв.м., състоящ се от две гаражни клетки, при съседи: къща-калкан на сем.Аспарухови, общо помещение, гараж 3 и склад, заедно с 2,392 % идеални части от общите части на сградата, в която се намира гаражът, в това число и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, представляващ УПИ (парцел) LІХ-292 от кв.217 по плана на гр. София, местностПодуяне-Редута”, цялото от 690 кв.м., застроено и незастроено място, при граници и съседи: улица, УПИ LХІІ-292, LХ-293б и LVІІІ-293ачрез налагане на ВЪЗБРАНА върху същите недвижими имоти.

Да се издаде обезпечителна заповед.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна касационна жалба в 1-седмичен срок, който за И.В. и М.В. тече от връчването на препис от определението, а заАКЕРМАН ЕЛЕКТРОНИК БГООДот получаване на съобщение от службата по вписванията за извършено вписване на възбраната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:  1.         

 

                                                                                            2.